Standpunten Tilburgse VVD - raadsvergadering 6 april

Agendacommissie: Wijkevoort

In de agendacommissie is gesproken over het verplaatsen van de Nota Toekomstbestendige Werklocaties tot na de zomer. Hiermee komt er gelukkig geen vertraging in de besluitvorming over Bedrijventerrein Wijkevoort. De VVD Tilburg vindt dat de besluitvorming over Wijkevoort zorgvuldig moet plaatsvinden, met voldoende inspraakmogelijkheden voor inwoners en belanghebbenden. Maar we vinden ook dit project niet nog meer vertraging op kan lopen.

 

Raadsvergadering:

Bestemmingsplan Spoorzone

Met dit bestemmingsplan maken we weer nieuwe ontwikkelingen mogelijk in de Spoorzone. Op z’n VVD’s blijven we hier bouwen, bouwen, bouwen. Daarbij wordt rekening gehouden met voldoende sociale huurwoningen, maar voegen we ook enorm veel woningen toe aan de reguliere woningvoorraad. Daarmee zorgen we ervoor dat de Tilburgse woningmarkt goed op peil blijft, ook na de coronacrisis.

Daarnaast worden met dit bestemmingsplan eindelijk parkeerplaatsen gerealiseerd in de Spoorzone. Het vorige college besloot (onder aanvoering van GroenLinks) om zo min mogelijk parkeerplaatsen aan te leggen in de Spoorzone. Daar is men nu gelukkig van teruggekomen, zo zorgen we ervoor dat mensen ook in de Spoorzone gemakkelijk kunnen parkeren.

 

Bestemmingsplan Toren Pieter Vreedeplein

De afgelopen tijd zijn we veel benaderd door bewoners van het Pieter Vreedeplein die deze toren tegen wilden houden. Het college heeft goed naar hen geluisterd en meerdere malen het plan aangepast. Het ontwerp is nu dusdanig, dat er zo min mogelijk schaduw komt op het Pieter Vreedeplein en de appartementen daarboven.

Als VVD Tilburg vinden we het belangrijk dat er voldoende verschillende woningen beschikbaar zijn in Tilburg. Met dit plan voegen we in één klap 130 middeldure huur-/koopwoningen toe, op een van de meest gewilde plekken van Tilburg: de binnenstad. Zo zorgen we voor betaalbaar wonen, op een goede locatie en bovendien zonder uitbreiding van de stad.

 

Kunstgrasveld

In dit voorstel is de Raad gevraagd een bedrag van 300.000 euro beschikbaar te stellen om maatregelen te nemen bij kunstgrasvelden in Tilburg om de verspreiding van ‘rubberkorrels’ tegen te gaan. Dit zogenaamd rubbergranulaat is niet goed voor het milieu. Zo is de gemeente Enschede zelfs veroordeeld voor milieuvervuiling door de verspreiding van die ‘rubberkorrels’. De VVD Tilburg vindt het belangrijk dat er maatregelen worden getroffen en we willen voorkomen dat wij ook een veroordeling aan onze broek krijgen. Dus zijn wij akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van dit geld. In de discussie over dit onderwerp roepen enkele felle tegenstanders van rubbergranulaat vaak dat het ook slecht zou zijn voor de gezondheid. Als VVD Tilburg volgen wij daarin het RIVM dat onderzoek heeft gedaan naar de gezondheidsrisico’s. Deze zijn te verwaarlozen en dus voor ons ook geen aanleiding om hier iets mee te doen.

 

Verordening leerlingenvervoer

VVD is tevreden over de voorgestelde aanpassingen in de verordening. Naast de toevoeging van de psychische handicap is de VVD ook blij met de bepaling om ook een vervoersvoorziening te verstrekken om zelfstandig te reizen. Daarnaast zien wij, door het niet van toepassing laten zijn van het drempelbedrag voor pleegouders, een extra erkenning voor deze groep ouders voor de vaak zware zorg die zij op zich nemen.